Pomemben osemletni projekt (LIFE IP CARE4CLIMATE) za lažji prehod Slovenije v nizkoogljično družbo

Z namenom pospešitve dolgoročnega prehoda na nizkoogljični program v Sloveniji izvajamo na ravni države projekt ozaveščanja in izobraževanja CARE4CLIMATE, ki zajema področje trajnostne mobilnosti, energetske učinkovitosti, spodbujanja zmanjševanja živilskih odpadkov, zelena javna naročila in uvajanje vsebin o podnebnih vprašanjih v visokošolskem učnem načrtu družbe.

Minister Simon Zajc poudarja, da je “informiranje in ozaveščanje javnosti ključnega pomena, saj v diskusijah o podnebnih spremembah pogosto prihaja do polarizacije o razumevanju problematike in potrebnih ukrepih. Prav medsebojno nerazumevanje pa lahko posledično pripelje do njihovega prepočasnega izvajanja. Naslednji meseci bodo ključni za sprejem krovnih dokumentov dolgoročne podnebno-energetske politike, ki bodo skovale prihodnost do leta 2050, zato je informiranje, ozaveščanje in medsebojno sodelovanje med ključnimi deležniki še toliko bolj pomembno.”

Tako v Sloveniji Ministrstvo za okolje in prostor, kot vodilni partner, skupaj s še 14 partnerji*, vodi in usmerja osemletni projekt LIFE IP CARE4CLIMATE, ki ga sofinancira evropski program LIFE. 

Po besedah vodje projekta iz MOP mag. Nives Nered, ima projekt več ciljev: “Z njim podpiramo učinkovitejše izvajanje ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, določenih v strateških dokumentih, ki jih je sprejela Vlada RS za doseganje zakonodajnih ciljev Slovenije na področju zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije in zmanjšujemo vrzeli pri izvajanju ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v sektorjih, kjer so največji potenciali zmanjšanja emisij, kot je na primer raba energije v stavbah in sektorjih, kjer se emisije še vedno ne zmanjšujejo, kot so emisije iz cestnega prometa.”

Projekt, ki je že stekel v Sloveniji v začetku letošnjega leta, bo omogočil hitrejše in cenejše doseganje cilja zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2030 na način, ki bo prispeval k doseganju drugih podnebnih in okoljskih ter sektorskih ciljev, med drugim zmanjševanje emisij onesnaževal zraka, zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z energijo, kakor tudi rabe naravnih virov (z zmanjšanjem količin zavržene hrane).

“V projektu smo si zadali tudi povečanje kadrovskih zmogljivosti in strokovnih kompetenc ključnih deležnikov, kar bo pripomoglo k dolgoročnejši kakovostni pripravi ukrepov in njihovemu izvajanju ter s tem prispevalo k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov do leta 2030 oziroma k prehodu v nizkoogljično družbo,” še izpostavljajo na MOP, kjer bodo s projektom omogočili mobilizacijo in uporabo drugih dodatnih virov financiranja ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

Aktivnosti projekta

V prihodnjih osmih letih bodo tako partnerji v projektu izvedli vrsto aktivnosti. Stekla bo kampanja informiranja in ozaveščanja ciljnih javnosti (gospodinjstva, javni sektor, MSP, širša javnost) o problematiki podnebnih sprememb in o možnosti delovanja posameznika s trajnostno izbiro načina potrošnje, kakor tudi gospodarskih subjektov s trajnostnimi poslovnimi modeli poslovanja in proizvodnje ter o prednostih, ki jih trajnostni način prinaša. Projekt bo zajemal tudi promocijo javnega potniškega prometa, spodbujal k nemotoriziranim oblikam prometa ter k pripravi strateških dokumentov (smernic, navodil, strategij) za usmeritev razvoja trajnostne mobilnosti. V okviru načrtovanja bodo vzpostavili spletno platformo za prijaznejši javni potniški promet in vrsto drugih aktivnosti.

“Naš cilj je tudi vzpostavitev portala za strokovno pomoč naročnikom zelenega javnega naročanja, promovirali bomo tudi ukrepe za zmanjšanje odpadne hrane in tiste, s katerimi lahko v Sloveniji pospešujemo izvedbo energetske prenove stavb v stanovanjskem sektorju s sklopom aktivnosti promocije, usposabljanja, načrtovanja financiranja in priprave finančnih instrumentov, vključno z njihovim testiranjem z demonstracijskimi projekti in vzpostavitvijo sistema kakovosti za bolj kakovostno izvedbo projektov energetske prenove stavb in izvedbo več ukrepov oziroma projektov, da bodo skupno prispevali k zmanjšanju emisij TGP za 250 kt v obdobju 2019–2030 v stanovanjskem sektorju. Brez teh ukrepov, predlaganih v integralnem projektu, bi se nadaljevalo upadanje izvedbe navedenih ukrepov, ki je bilo zaznano v zadnjih letih,” še dodaja ga. Nered.

V okviru projekta bo stekla tudi podpora občinam in regijam na področjih trajnostne mobilnosti in energetskega načrtovanja (tako pri načrtovanju kot izvajanju). Ambicija projekta pa je tudi nadgradnja sistema spremljanja izvajanja strateških dokumentov, zlasti pri vzpostavitvi spremljanja ponorov emisij CO2, vzpostavitvi sistematičnega spremljanja učinkov, doseženih z izvajanjem informativnih in ozaveščevalnih dejavnosti ter usposabljanj in vzpostavitvi spremljanja učinkov zelenega javnega naročanja. Projekt bodo partnerji izvajali vse do 31. 12. 2026.

* Partnerji projekta:

 1. Institut »Jožef Stefan«
 2. D’Agency
 3. Umanotera – Slovenska fundacija za trajnostni razvoj
 4. Urbanistični inštitut Republike Slovenije
 5. Focus – Društvo za sonaraven razvoj
 6. Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
 7. Zavod za gradbeništvo
 8. IPOP Inštitut za politike prostora
 9. Gradbeni inštitut ZRMK
 10. Gozdarski inštitut Slovenije
 11. ZRC SAZU
 12. ZUM Urbanizem
 13. Eko Sklad
 14. Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije

Več informacij: info@care4climate

Oglej si še ostale objave

13.11.23
1. konferenca zelenega javnega naročanja

18. oktobra 2023 je v Ljubljani potekala 1. konferenca zelenega javnega naročanja v Sloveniji.  Na konferenci je bil predstavljen razvoj zelenega javnega naročanja v Sloveniji, trenutno stanje ter usmeritve prihodnjega razvoja, ki jih je začrtal tudi gospod Ivan Azevedo, iz Direktorata za okolje, iz Evropske komisije. Govorci so naslovili tudi izzive, s katerimi se moramo soočiti v danem […]

21.03.21
Obnova in nega gozda: Pot do zdravja in dobrega počutja

Mednarodni dan gozdov, ki ga praznujemo 21.marca 2021, letos poteka pod geslom: »Obnova in nega gozda: Pot do zdravja in dobrega počutja« in je posvečen obnovi ter negi gozdov – gozdnogojitvenima ukrepoma, ki sta ključnega pomena za prihodnost zdravih, odpornih in kakovostnih gozdov. Spletna pasica – Mednarodni dan gozdov 2021 V Sloveniji prevladuje naravna obnova gozdov, saj […]

06.12.19
Na delavnici GIS tudi o okoljskih indikatorjih rabe zemljišč

V okviru projekta LIFE-IP CARE4CLIMATE, delovni sklop C.8, na Gozdarskem inštitutu Slovenije (GIS) vodimo aktivnosti spremljanja in poročanja o emisijah toplogrednih plinov (TGP) in odvzemih (ponorih) ogljikovega dioksida na področju sektorja LULUCF. Aktivnosti v okviru tega projekta bodo pripomogle k hitrejši in učinkovitejši izvedbi ter spremljanju OP-TPG 2020.   V sredo, 20. 11. 2019, smo […]

e-Novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.