Usposabljanje o širši, energijski in protipotresni prenovi stavb – U6-1

Gradbeni inštitut ZRMK (GI ZRMK) v okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, ki ga koordinira Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) organizira tridnevno usposabljanje za ključne deležnike v procesu prenove stavbnega fonda s ciljem pospešiti energijsko prenovo stavb ob sočasnem upoštevanju tudi drugih pomembnih vidikov.

S tokratnim usposabljanjem (U6-1) želijo nasloviti izzive širše prenove stavb. Danes je poudarek predvsem na energijski prenovi, saj je ta zaradi mednarodnih podnebno energetskih zavez najbolj izpostavljena in tudi finančno podprta. Posledično se v praksi izvajajo le določeni ukrepi, prenova je neusklajena, nekatere bistvene zahteve ostajajo prezrte. V skupnem interesu je, da so stavbe v svoji celotni življenjski dobi tudi varne, učinkovite, uporabne in kakovostne. Gradbeni zakon določa te bistvene zahteve: mehanska odpornost in stabilnost, varnost pred požarom, higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolja, varnost pri uporabi, zaščita pred hrupom, varčevanje z energijo in ohranjanje toplote, univerzalna graditev in raba objektov ter kot osmo še trajnostno rabo naravnih virov.

Statična nosilnost in potresna odpornost sta gotovo med prvimi lastnostmi, na katere je treba opozoriti pri načrtovani prenovi. Kje so ovire, da utrditvi stavb in povečanju potresne odpornosti posvečamo premalo pozornosti? Ali v pomanjkanju sredstev, zakonodaji, organiziranosti akterjev, informiranosti investitorjev, znanju inženirjev ali preveč invazivnih, nedorečenih tehnoloških rešitvah? Kaj bi morali izboljšati, da bi bil stavbni fond ne le energijsko učinkovit in razogljičen, pač pa tudi varen, uporaben glede na namen in odporen na ostrejše razmere v okolju (vključno z naravnimi in drugimi nesrečami)?

Udeleženci se bodo seznanili z aktualno zakonodajo, politiko in strategijami ter z novostmi in izzivi na področju širše prenove stavb. Spoznali bodo usmeritve za prenovo, kjer se prioritete določajo na podlagi dobrega gospodarjenja s stavbami in stroškovne učinkovitosti ter z zadostitvijo vseh bistvenih zahtev za gradbene objekte, vključno z načeli varovanja kulturne dediščine. Pridobili bodo znanje o pomanjkljivosti stavb, problemih zaradi dotrajanosti, propadanja, nepravilnih detajlov izvedbe, pod-dimenzioniranosti stavb ter na drugi strani o dobri praksi širše prenove stavb, sistemskih rešitvah, sprožilcih in spodbujevalcih prenove pri nas in v sosednjih državah.

Udeleženci bodo imeli preko spletne učilnice dostop do gradiva in dodatnih informacij o tematskih področjih usposabljanja, virtualnega druženja ter vabil na vsakoletna tematska srečanja.

Po zaključku usposabljanja je predvideno prostovoljno individualno preverjanje znanja preko spletne učilnice. Udeleženci bodo prejeli dokazilo o uspešno zaključenem usposabljanju, ki ga lahko vključijo v svoj portfelj znanj in veščin pridobljenih v neformalnem izobraževanju.

Usposabljanje z oznako U3-1 obsega 21 šolskih ur. Celotni program dogodka si lahko ogledate na tej povezavi: https://bit.ly/3njhvuu

Vabljeni deležniki:

Širša strokovna javnost

Prijave:

Udeležba na usposabljanju je brezplačna. Kljub temu organizatorji prosijo, da se zaradi lažje organizacije in izvedbe dogodka, predvsem pa dostopa do učnega gradiva, dodatnih informacij in izpita prijavite preko spletne prijavnice na strani https://trajnostnagradnja.si/usposabljanje/ (z gumbom »Ctrl« in klikom se odpre spletna stran, kjer čisto na dnu v rubriki Aktualno usposabljanje kliknete na »PRIJAVITE SE« in izpolnite spletni obrazec) najkasneje do ponedeljka, 14. decembra 2020.

Prijavljeni udeleženci bodo prejeli podrobnejše informacije o prijavi v spletno učilnico in poteku usposabljanja v e-obliki preko e-pošte.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji IZS za udeležbo na usposabljanju pridobijo 5 kreditnih točk iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev ob upoštevanju splošnih navodil IZS za e-usposabljanje.

Potek dogodka:

Usposabljanje bo potekalo v sredo, 16. decembra, in četrtek, 17. decembra, med 9.00 in 15.30, ter v petek, 18. decembra 2020, med 9.00 in 14.00 uro v e-obliki.

Oglej si še ostale objave

17.07.21
Nov korak k podnebni nevtralnosti Slovenije

S postavljenim podnebnim ciljem zastavlja izziv in daje priložnost sektorjem, kot so promet, energetika, industrija, kmetijstvo, stavbe (raba goriv v gospodinjstvih, storitvenem sektorju), odpadki ter raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo ter njihovim sektorskim politikam cilj doseganja skupnih neto ničelnih emisij do leta 2050. Postavlja tudi strateške sektorske cilje za leto 2050 (in 2040), […]

07.02.24
Revizija meril EU za zeleno javno naročanje poslovnih stavb

Evropska komisija je začela s postopkom revizije meril EU za zeleno javno naročanje poslovnih stavb.S spremembami se želi v največji možni meri prilagoditi merila tako, da bodo ta izražala prednostne naloge, določene v sporočilu Komisije „A Renovation Wave for Europe“ in pobudi „ New European Bauhaus“. Predlogi bodo namenjeni tudi nadgradnji novega evropskega okvira za […]

19.04.23
Med zavrženo hrano Slovencev kar tretjina še užitne

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je v okviru evropskega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE izvedlo raziskavo, v kateri je spremljalo vrste odpadne hrane in razloge za nastajanje odpadne hrane v slovenskih gospodinjstvih. Prvič so na voljo podatki, katera živila največkrat zavržemo in zaradi kakšnih vzrokov. Izsledki raziskave, ki je potekala v jesensko-zimskem času leta 2021 […]

e-Novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.