Namestitev prve naprave za merjenje emisij toplogrednih plinov na pilotnem območju Ljubljansko barje

Na procese v tleh delujejo različni dejavniki, med njimi tudi način gospodarjenja in raba zemljišč, kot je kmetijstvo. Tla so lahko vir ali ponor toplogrednih plinov. To lahko ugotovimo z neposrednimi meritvami na terenu, in sicer s posebnimi senzorji za merjenje toplogrednih plinov. Na podlagi informacij o emisijah se lahko odločimo za prilagoditev dejavnosti oz. izvedbo ukrepov za njihovo zmanjšanje.

V okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE so iz Gozdarskega inštituta Slovenije na travnikih Ljubljanskega barja spremljali emisije toplogrednih plinov, in sicer ogljikovega dioksida (CO2) in metana (CH4). Za njihovo spremljanje obstajajo različne merilne naprave, vendar je pomanjkljivost slednjih, da so merilne komponente in centralni del ločeni ter med seboj povezani s kabli in vzorčevalnimi cevmi. Zato je bila na Gozdarskem inštitutu Slovenije v Laboratoriju za elektronske naprave razvita naprava, pri kateri sta merilna komora in centralni del združena. Prednost naprave je v analizatorju, ki se pomika po nosilnih tračnicah, pri tem pa na različnih mestih kontinuirano beleži podatke o stanju emisij omenjenih toplogrednih plinov. 

Na izbrane terciarne jarke je bilo predhodno nameščenih devet mikrozapornic, ki bodo z zadrževanjem viškov vode prispevale k revitalizaciji mokrotnih travnikov. Z napravami bomo spremljali emisije CO2 in CH4 na zamočvirjenih tleh barjanskih travnikov in hkrati na bolj sušnih kontrolnih površinah, kjer ukrepov ne bo. Na slovenskih mokriščih tovrstnih raziskav še ni bilo, tuje raziskave  pa kažejo na zmanjšanje emisije CO2 oz. povečanje emisij CH4 po revitalizaciji.

Sredi decembra so v bližini jarka z dvema mikrozapornicoma namestili prvo napravo za merjenje toplogrednih plinov. V januarju bodo dodali enako napravo na kontrolni površini – sušnejšem delu istega travnika ter dodaten par naprav ob drugem terciarnem jarku znotraj istega pilotnega območja. Takšne naprave bodo nameščene tudi v pilotnem območju Goričko, kjer bo na trajnem travinju proučevali vpliv različnih praks oz. načinov gospodarjenja (paša, košnja in zatiranje tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst) na emisije toplogrednih plinov.

Slika 1: Nameščanje prve naprave za merjenje emisij topologrednih plinov na pilotnem območju Ljubljansko barje (Foto Andreja Ferreira)

Slika 2: Merilna naprava za merjenje emisij toplogrednih plinov je sestavljena iz dveh delov, spodaj je merilna komora, nad njo pa centralni del z analizatorjem (Foto: Andreja Ferreira)

Slika 3: Prva merilna naprava za merjenje emisij toplogrednih plinov je nameščena v bližini terciarnega jarka z mikrozapornicami (Foto: Andreja Ferreira)

Oglej si še ostale objave

29.10.19
Izmenjava dobrih praks s predstavniki LIFE Cyclamen projekta s Cipra

V okviru komunikacijskega sklopa projekta (podrobneje akcija E3 »Mreženje z LIFE in ne-LIFE projekti«) se je ekipa LIFE IP Care4Climate udeležila obiska, ki ga je Ministrstvo za okolje in prostor med 22. in 24. oktobrom organiziralo za predstavnike LIFE Cyclamen projekta (http://lifecyclamen.com.cy/en/). Ciprsko Ministrstvo za kmetijstvo, razvoj podeželja in okolje od decembra 2015 koordinira implementacijo […]

17.11.23
Udobna mesta: priporočila s primeri dobrih praks

UDOBNA MESTA: priporočila s primeri dobrih praks Podnebna kriza, pandemija in zdaj še energetska kriza so okrepile zavedanje, da moramo mesta načrtovati drugače, kot smo jih zadnja desetletja. Zavedanje mednarodne stroke, da je osebni motorni promet vir številnih težav in da se mu tako prostorsko kot tudi prometno načrtovanje pretirano podrejata, je izpostavilo zahtevo, da […]

09.06.20
Bralni seminar kritične politične ekologije

Bralni seminarji kritične politične ekologije so prostor za študij in skupne pogovore o ključnih kategorijah in konceptih, ki uokvirjajo ter pomagajo razumeti spremembe družbenih, političnih in ekonomskih ureditev. Skozi perspektivo kritične politične ekologije so okoljski problemi in podnebne spremembe prepoznani kot prvenstveno problemi distribucije in izvajanja politične in ekonomske moči, ki jih označujejo konflikti med alternativnimi prihodnostmi, vrednotami […]

e-Novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.