...

Namestitev prve naprave za merjenje emisij toplogrednih plinov na pilotnem območju Ljubljansko barje

Na procese v tleh delujejo različni dejavniki, med njimi tudi način gospodarjenja in raba zemljišč, kot je kmetijstvo. Tla so lahko vir ali ponor toplogrednih plinov. To lahko ugotovimo z neposrednimi meritvami na terenu, in sicer s posebnimi senzorji za merjenje toplogrednih plinov. Na podlagi informacij o emisijah se lahko odločimo za prilagoditev dejavnosti oz. izvedbo ukrepov za njihovo zmanjšanje.

V okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE so iz Gozdarskega inštituta Slovenije na travnikih Ljubljanskega barja spremljali emisije toplogrednih plinov, in sicer ogljikovega dioksida (CO2) in metana (CH4). Za njihovo spremljanje obstajajo različne merilne naprave, vendar je pomanjkljivost slednjih, da so merilne komponente in centralni del ločeni ter med seboj povezani s kabli in vzorčevalnimi cevmi. Zato je bila na Gozdarskem inštitutu Slovenije v Laboratoriju za elektronske naprave razvita naprava, pri kateri sta merilna komora in centralni del združena. Prednost naprave je v analizatorju, ki se pomika po nosilnih tračnicah, pri tem pa na različnih mestih kontinuirano beleži podatke o stanju emisij omenjenih toplogrednih plinov. 

Na izbrane terciarne jarke je bilo predhodno nameščenih devet mikrozapornic, ki bodo z zadrževanjem viškov vode prispevale k revitalizaciji mokrotnih travnikov. Z napravami bomo spremljali emisije CO2 in CH4 na zamočvirjenih tleh barjanskih travnikov in hkrati na bolj sušnih kontrolnih površinah, kjer ukrepov ne bo. Na slovenskih mokriščih tovrstnih raziskav še ni bilo, tuje raziskave  pa kažejo na zmanjšanje emisije CO2 oz. povečanje emisij CH4 po revitalizaciji.

Sredi decembra so v bližini jarka z dvema mikrozapornicoma namestili prvo napravo za merjenje toplogrednih plinov. V januarju bodo dodali enako napravo na kontrolni površini – sušnejšem delu istega travnika ter dodaten par naprav ob drugem terciarnem jarku znotraj istega pilotnega območja. Takšne naprave bodo nameščene tudi v pilotnem območju Goričko, kjer bo na trajnem travinju proučevali vpliv različnih praks oz. načinov gospodarjenja (paša, košnja in zatiranje tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst) na emisije toplogrednih plinov.

Slika 1: Nameščanje prve naprave za merjenje emisij topologrednih plinov na pilotnem območju Ljubljansko barje (Foto Andreja Ferreira)

Slika 2: Merilna naprava za merjenje emisij toplogrednih plinov je sestavljena iz dveh delov, spodaj je merilna komora, nad njo pa centralni del z analizatorjem (Foto: Andreja Ferreira)

Slika 3: Prva merilna naprava za merjenje emisij toplogrednih plinov je nameščena v bližini terciarnega jarka z mikrozapornicami (Foto: Andreja Ferreira)

Oglej si še ostale objave

Novica
09/06/22

V ekipi za zeleno javno naročanje pripravljajo novičnik, ki izhaja v začetku vsakega meseca. Če želite novičnik prejemati na vaš elektronski naslov, lahko pišete na zejn.mop@gov.si. Junijska izdaja je na […]

e-novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.