Jesenska obnova gozdov v Dolnjih Ložinah pri Kočevju v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE

Kočevski gozdovi so bili v preteklih letih prizadeti zaradi vetroloma, žledoloma in napada podlubnikov. V okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE je konec leta 2020 potekala obnova gozdov s sadnjo na površini cca. 5 ha, ki je bila po sanaciji prepuščena naravnemu pomlajevanju. Pred ujmami je na tem območju v lesni zalogi prevladovala smreka, ki so jo v preteklosti tradicionalno pospeševali zaradi gospodarske pomembnosti.

Aktivnosti v zvezi s sadnjo v letu 2020 so vključevali pripravo sadilnih načrtov, izbor in nakup sadik ustreznih drevesnih in grmovnih vrst, provenienc in vzgoje, določitev gostote sadnje, izbor podizvajalca, pripravo tal in nego, označitev jeder s količenjem, pripravo zakopa s prevzemom sadik in sadnjo. Večji del površine (tj. 3 ha) je bil že predhodno ograjen, dodatno pa so bile  sadike pred objedanjem divjadi zaščitene s premazi.

Sistem sadnje je potekal po inovativnem pristopu obnove gozdov, ki ga je oblikoval dr. Gregor Božič s sodelavci Gozdarskega inštituta Slovenije. Obnova je bila izvedena v državnih gozdovih v sodelovanju z družbo Slovenski državni gozdovi d.o.o. in Zavodom za gozdove Slovenije KE Pogled, OE Kočevje. Cilj je osnovati stabilen gospodarski gozd, ki bo zagotavljal trajnost funkcij v spreminjajočih se podnebnih razmerah v spodnjem višinskem pasu dinarskega območja. Na predhodno zakoličeni površini je bila oblikovana mreža za sadnjo avtohtonih nosilnih drevesnih vrst, kot so hrast graden, bukev, gorski javor in jelka. Za povečanje biotske pestrosti smo posadili tudi plodonosne vrste, kot so divja češnja, hruška in jablana ter jerebika in enovratni glog.

S kombinirano obnovo želijo povečati delež ciljnih drevesnih vrst in ohraniti kakovostno zasnovo naravnega mladja. Smreka, ki se mestoma dobro naravno pomlajuje,  bo imela vlogo predkulture za zaščito naravnega in posajenega mladja ciljnih drevesnih vrst. Ohranjali bodo vitalne dele ostanka starega sestoja ter pospeševali kvalitetne osebke iz naravnega mladja. Uspešnost novega pristopa obnove bodo spremljali do izteka projekta leta 2026.

Slika: Razvoz markirnih kolov po površini (Foto: Gregor Božič)

Slika: Sadike so bile po dostavi nemudoma prepeljane v zakop znotraj ograjene površine. Sadike, ki so bile namenjene za sadnjo izven ograje so bile premazane z zaščitnim premazom proti objedanju (Foto: Ana Simčič)

Slika: Delavci pri sadnji gorskega javorja (Foto: Andreja Ferreira)

Slika: Površina po uspešno zaključeni obnovi (Foto: Andreja Ferreira)

Slika: Na sanirani površini je ostalo nekaj odraslih dreves. Rdeče obarvani količni označujejo mesta, kjer smo zasadili gorski javor, rumeni količki pa zasajeno divjo hruško. (Foto: Boštjan Mali)

Oglej si še ostale objave

02.02.22
Povabilo k testiranju alfa različice slovenskih kazalnikov trajnostne gradnje

Pod okriljem integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (2019-2026, www.care4climate.si), ki ga vodi ministrstvo za okolje in prostor (MOP), GI ZRMK in ZAG razvijata slovenske kazalnike trajnostne gradnje (SLO kTG), temelječe na evropski okvirni shemi Level(s). Z uvedbo kazalnikov trajnostne gradnje in pripadajočih meril bo Slovenija pridobila pregledno celovito vrednotenje vplivov gradnje in prenove stavb v […]

02.06.22
Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Vabljeni na spletni dogodek na temo zelenega javnega naročanja tekstilnih izdelkov. Dogodek je organiziran v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), SRIP – Krožno gospodarstvo ter ponudniki tekstilnih izdelkov. Potekal bo 14. junija med 9.00 – 11.20 preko aplikacije ZOOM (povezavo vam posredujemo dan pred dogodkom). Udeležba je brezplačna, prijava pa je […]

20.11.23
Koliko nas stane avto?

Promet velja za najbolj problematičen sektor z vidika izpustov toplogrednih plinov, ki vpliva na podnebne spremembe. Zato v okoljski organizaciji Focus začenjajo z ozaveščevalno akcijo, s katero želijo spodbuditi k premisleku o naših vsakodnevnih potovalnih navadah. S spletnim kalkulatorjem si lahko izračunate stroške lastništva in rabe avtomobila ter ocenijo količino izpustov CO2, ki jih vozilo […]

e-Novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.