Ustanovljeno Stičišče za trajnostno prenovo in gradnjo stavb

Dekorativna fotografija: fotografija z dogodka ob ustanovitvi stičišča

V Hiši Evropske Unije je bilo v ponedeljek, 28. novembra 2022, ustanovljeno Stičišče za trajnostno prenovo in gradnjo stavb. Stičišče povezuje raznovrstne akterje, ki želijo doseči čim širše uveljavljanje trajnostne prenove in gradnje stavb v Sloveniji. Na strokovnem posvetu ob ustanovitvi so udeleženci povezovali svoje poglede na pomen trajnostne prenove in gradnje stavb ter možnosti za izboljšanje pogojev na tem področju. Ustanovni seji stičišča je sledil strokovni posvet. Več o strokovnem posvetu najdete tukaj.

O NAMENU STIČIŠČA?

S Stičiščem želimo doseči izboljšanje pogojev za trajnostne prenove stavb v Sloveniji. Z našimi dejavnostmi želimo podpreti pristojne odločevalce, da bodo pravni, finančni in drugi pogoji za prenove stavb bolje podpirali trajnostne in celovite prenove. Doseči želimo tudi sprotno reševanje problemov, ki se na področju pojavljajo. 

dr. Sabina Jordan, predsednica Stičišča:  »S Stičiščem hočemo doseči predvsem to, da se bo v Sloveniji v gradbenem sektorju in  čim širše celovito uveljavilo razumevanje in izvajanje trajnostnih vidikov, tako za gradnjo in še posebej za prenovo stavb, saj bo večina obstoječega stavbnega fonda v uporabi še dolga leta. Vzpostaviti želimo osrednjo »točko«, v okviru katere bomo na področju trajnostnega gradbeništva zagotovili boljši pretok informacij in komunikacijo med deležniki. S povezovanjem akterjev in spodbujanjem akcij odločevalcev želimo pospešiti ključne spremembe in izboljšave procesov v korist trajnostnega razvoja, doseganja ciljev v zvezi z zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov in kakovostnega bivanja v Sloveniji.«

dr. Gašper Stegnar, koordinator Izvršnega odbora Stičišča, sodelavec Centra za energetsko učinkovitost Instituta »Jožef Stefan«: »Stičišče si je za leto 2023 zastavilo številne naloge. Različne poglede na trajnostne prenove stavb bomo povezali v skupno vizijo, ki bo strokovno podprta, izvedljiva in sprejemljiva. Spomladi načrtujemo problemsko konferenco o trajnostni prenovi in gradnji, kjer bomo strokovnjaki, izvajalci ter akterji, ki smo vključeni v izvedbene procese, skupaj z odločevalci, finančnimi institucijami in drugimi iskali rešitve, s katerimi želimo spremeniti dosedanjo prakso. Do poletja bomo na teh podlagah pripravili Kažipot, ki bo začrtal prve odločnejše korake, ki vodijo do čim širšega uveljavljanja trajnostne prenove in gradnje v Sloveniji. Prizadevali si bomo, da bi bodo naši razmisleki in delo uporabljeni pri oblikovanju bodočih ukrepov v državi, s katerimi bomo zagotovili trajnostne stavbe.«

ZAKAJ SMO STIČIŠČE USTANOVILI?

Stičišče za trajnostno prenovo in gradnjo stavb, novo ustanovljena organizacija, je namenjeno povezovanju pogledov različnih strok. Priprave na ustanovitev Stičišča so potekale v okviru projekta LIFE IP Care4Climate. Analiza ovir, ki jo je izvedel Inštitut za ekologijo je na podlagi 60 intervjujev pokazala, da je za doseganje okoljskih ciljev ključno nadgraditi komunikacijo med akterji.  Dr. Andrej A. Lukšič, direktor Inštituta za ekologijo: »Stičišče je nova komunikacijska oblika, v kateri se povezujejo različni akterji, vključeni v gradnjo in obnovo stavb, od strokovnjakov različnih strok, civilnodružbenih organizacij, raznovrstnih graditeljev do državnih institucij. Stičišče je namenjeno skupnemu razmisleku o dobrih in slabih praksah in iskanju strokovno utemeljenih rešitev za probleme, ki se bodo pojavljali v implementacijski fazi trajnostne gradnje in obnove stavb ter tudi uvajanju novih pristopov. Pokazati želimo, da se dolgoročni in kratkoročni cilji načelno ne izključujejo in da je za usklajevanje potrebno ustvarjalno dogovarjanje. V tem smislu Stičišče deluje na podlagi refleksivne ekološke modernizacije, kar je razvojna usmeritev EU od leta 2019, in nadgrajuje odločevalski in komunikacijski proces v smeri delibrativne demokracije. Današnji strokovni posvet smo že oblikovali v teh okvirih in iskali rešitve za prepoznane probleme skupaj z različnimi strokovnjaki in drugimi akterji, ki so vključeni v izvajanje gradnje in prenov stavb.«

VABLJENI, DA SE NAM PRIDRUŽITE?

Vsi, ki si želijo sodelovati v Stičišču ali pri njegovih aktivnostih, vljudno vabljeni, da se pridružijo. Več informacij je na spletni strani LIFE IP Care4Climate oz. na naslovu: ceu@ijs.si.

PODROBNEJE O STIČIŠČU

Organiziranost stičišča: Stičišče, ustanovljeno 28. 11. 2022, je civilnodružbeno organizacija.  Vodila ga bosta dr. Sabina Jordan kot predsednica Zbora Stičišča, dr. Gašper Stegnar, kot koordinator sedem članskega Izvršnega odbora. Ustanovitev stičišča poteka s finančno podporo projekta LIFE IP Care4Climate. Za dosego svojih namenov in ciljev Stičišče izvaja nepridobitne dejavnosti.  

Ustanovni zbor je potrdil statut Stičišča in Program dela za leto 2023, ko bosta glavni aktivnosti organizacija problemske konference in priprava kažipota o trajnostni prenovi in gradnji. Sprejeta pravila omogočajo ustanavljanje regionalnih stičišč.

Za dosego svojih namenov in ciljev Stičišče izvaja nepridobitne dejavnosti. Ustanovni zbor je potrdil pravila delovanja Stičišč in program dela za leto 2023, ko bosta glavni aktivnosti organizacija problemske konference in priprava kažipota o trajnostni prenovi in gradnji. Sprejeta pravila omogočajo ustanavljanje regionalnih stičišč.

Priprave na ustanovitev Stičišča so potekale v okviru projekta LIFE IP Care4Climate. Inštitut za ekologijo je v analizi ovir pri prenovah stavb na podlagi 60 intervjujev ugotovil, da je za izboljšanje pogojev za trajnostno prenovo stavb ključno nadgraditi komunikacijo med akterji in zagotoviti povratne informacije o izkušnjah pri izvedbi v odločevalski proces.

Program dela za leto 2023:

  • Problemska konferenca, spomladi 2023, na katero bomo vabili vse deležnike, ki sodelujejo pri pripravi in izvedbi projektov trajnostne prenove, ter vse, ki sodelujejo pri spodbujanju prenove oz. kreiranju podpornega okolja za prenove na lokalni in državni ravni. Naslavljali bomo tematiko iz različnih vidikov trajnostne prenove – energetske, protipotresne, okoljske, finančne, družbene, funkcionalne in druge vidike, za različne vrste stavb – javne v lasti občin ali države, večstanovanjske ter druge stavbe, in tudi različne elemente podpornega okolja oz. spodbujanja prenov – finančne spodbude, pravni okvir, demonstracijske projekte idr..
  • Priprava kažipota za trajnostno prenovo, prva polovica leta 2023. Člani platforme bomo ob vključevanju drugih zainteresiranih oblikovali kratek dokument z delovnim naslovom Kažipot (tudi Manifest), v katerem nameravamo odgovoriti na naslednja vprašanja: kaj v splošnem v Sloveniji potrebujemo za obsežno trajnostno prenovo stavb in kako to doseči?
  • Sodelovanje s stališči v javnih razpravah o ukrepih v pripravi. Stičišče bo v letu 2023 sodelovalo s svojimi stališči v javni razpravi o prenovi NEPN (Celovitem nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu Republike Slovenije), pri oblikovanju stanovanjske politike in se odzivalo na druge, za trajnostno graditev relevantne, javne obravnave politik in ukrepov s področij: energija, podnebje, gradnja, financiranje, inovacije in razvoj, stanovanjska politika, kulturna dediščina, gospodarstvo, idr..
  • Srečanja oz. problemski sestanki, kjer bomo pripravili dva problemska sestanka za poglobljene razprave o aktualnih ovirah pri prenovi stavb in predlogih rešitev ter za nove koncepte.

Statut Stičišča med drugim določa strukturo, cilje in namen stičišča:

  • Strukturo Stičišča. Stičišče bo pri svojem delu povezovalo raznovrstne akterje iz sfere stroke (iz strokovnih združenj in zbornic, javnih in zasebnih raziskovalnih inštitutov, fakultet, idr.), iz sfere politike oz. javne uprave (iz ministrstev oz. direktoratov, agencij, lokalnih energetskih agencij, javnih republiških in občinskih stanovanjskih skladov, idr.), iz sfere gospodarstva (iz podjetij, upravnike večstanovanjskih stavb in druge posameznike, idr.), iz sfere civilne družbe (iz nevladnih organizacij, civilno-družbenih organizacij, gibanj idr.) in iz sfere finančnih institucij (javnih skladov, bank, idr.).
  • Namen Stičišča je obravnavanje vseh vidikov trajnostne prenove in gradnje stavb s poudarkom na zbiranju različnih izkušenj, identificiranju novih potreb in iskanju strokovno utemeljenih rešitev. Omogoča komuniciranje med raznovrstnimi akterji in odločevalci z namenom podpreti nove koncepte ter izboljševati implementacijo. Vzpostavlja sistemsko dopolnitev komunikacijskega in odločevalskega procesa.
  • Glavni cilji Stičišča so, da prispeva k zmanjševanju emisij TGP in doseganju drugih trajnostnih ciljev (npr. protipotresna prenova stavb), ki so vezani na prenovo in gradnjo stavb in da odpravlja implementacijski deficit.

Oglej si še ostale objave

21.08.20
Gozdarski inštitut Slovenije poleti ne počiva

Sodelavci Gozdarskega inštituta Slovenije v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE v teh vročih poletnih dneh izvajajo različne naloge v pilotnih območjih na Goričkem in Kočevskem.  Sondiranje tal na površini s prevladujočo zlato rozgo (foto: A. Marinšek in D. Žlindra) Gozdna površina, ki je bila v preteklih letih poškodovana zaradi naravnih ujm, bo jeseni obnovljena z […]

03.03.22
Na voljo je marčevski Novičnik ZeJN

V ekipi za zeleno javno naročanje pripravljajo novičnik, ki izhaja v začetku vsakega meseca. Če želite novičnik prejemati na vaš elektronski naslov, lahko pišete na zejn.mop@gov.si. Marčevska izdaja je na voljo tukaj.

09.09.20
Trajnostna mobilnost v javni upravi

Javni uslužbenci s svojim delom krojite politike in izvajate aktivnosti, ki v veliki meri vplivajo na podnebne spremembe. Blaženje podnebnih sprememb zahteva celostni pristop in aktivacijo na vseh področjih, tudi mobilnosti.   Promet je z 32 % deležem v nacionalnih izpustih toplogrednih plinov med sektorji z največjim vplivom na podnebne spremembe. Z naraščanjem prometa se […]

e-Novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.