Obnovljen gozd na pilotnem območju na Kočevskem bo prispeval k blaženju podnebnih sprememb

V sredo, 13. 9. 2023, smo v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, izvedli prvo terensko delavnico z naslovom Obnova gozda na pilotnem območju Dolnje Ložine na Kočevskem.

Glavni namen delavnice je bil javnosti predstaviti obnovo degradiranih gozdov s sadnjo in projektne dejavnosti na pilotnem območju. Zaradi vse pogostejših naravnih motenj se na najbolj prizadetih območjih in tam, kjer je naravno pomlajevanje oteženo, kaže potreba po obnovi gozda s sadnjo ali setvijo. T.i. umetna obnova se izvaja tudi na gozdnih površinah, kjer želimo spremeniti drevesno sestavo, ki je rastišču neustrezna. Z obnovo gozda lahko prispevamo k hitrejšemu osnovanju mladega gozda, ki bo prispeval k povečanju ponorov CO2 ter blaženju podnebnih sprememb.

Delavnica je bila namenjena splošni javnosti: lokalnemu prebivalstvu, interesnim skupinam, strokovnim službam, odločevalcem, nevladnim organizacijam itd. Dogodka se je udeležilo 36 udeležencev.

Dr. Boštjan Mali, vodja projekta LIFE IP CARE4CLIMATE na Gozdarskem inštitutu Slovenije, je pozdravil navzoče in predstavil projekt ter aktivnosti posameznih deležnikov na pilotnem območju, kot so družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. in Zavod za gozdove Slovenije. Uvodna pozdrava udeležencev sta imela tudi Tina Kotnik, vodja OE ZGS Kočevje, in Damjan Južnič iz SiDG. Nato je vodenje delavnice prevzel dr. Gregor Božič z Gozdarskega inštituta Slovenije, strokovnjak za ekološko obnovo degradiranih zemljišč, ki je predstavil načrt sadnje in dosedanji potek obnove gozda. Na pilotnem območju Dolnje Ložine na Kočevskem smo leta 2020 izvedli obnovo v ujmah (vetrolom in podlubniki) uničenega gozda. Cilj obnove je osnovati stabilen gospodarski gozd, ki bo zagotavljal trajnost funkcij v spremenjenih podnebnih razmerah.

Pri obnovi smo uporabili nov pristop skrbno načrtovanega sistema sadnje v jedrih rastišču prilagojenih izbranih avtohtonih nosilnih in plodonosnih drevesnih vrst v kombinaciji z naravno obnovo in pospeševanjem kakovostnih pomladitvenih zasnov. Pri obnovi so bili ohranjeni vitalni ostanki starega sestoja, kakovostni osebki naravnega mladja pa pospeševani in vključeni v načrt obnove.  

Na več izbranih točkah je dr. Božič predstavil različne izzive pri obnovi degradiranih gozdov. Pristopi ekološke obnove so namreč odvisni predvsem od začetnega stanja degradiranega in opustošenega gozdnega območja ter želenih ciljev, časovnega okvirja in omejitev kot so: razporeditev, številčnost in kakovost preostale vegetacije, razpoložljivost rastišču ustreznega sadilnega materiala avtohtonih drevesnih vrst in njihovih provenienc v gozdnih drevesnicah, kvalificirana delovna sila in finančne možnosti za pravočasno in kvalitetno izvedbo gozdno gojitvenih ukrepov in varstvenih ukrepov zaščite pred objedanjem divjadi. Na primeru eksperimentalno zasnovane obnove na pilotnem območju 5 ha, smo udeležence seznanili s testiranjem novih pristopov ob hkratnem izvajanju že preverjenih vzorcev vzpostavljanja gozdov in prvimi rezultati.

Delavnico smo zaključili s terensko malico in med katero je potekala živahna razprava udeležencev.

Več o aktivnosti na pilotnem območju Dolnje Ložine si lahko preberete na: https://www.gozdis.si/pilotna-obmocja_care4climate/kocevsko_c4c/

Pripravili: Gregor Božič, Gal Kušar in Simon Zidar

Fotografije: Simon Zidar

Oglej si še ostale objave

09.01.23
Ustanovljeno Stičišče za trajnostno prenovo in gradnjo stavb

V Hiši Evropske Unije je bilo v ponedeljek, 28. novembra 2022, ustanovljeno Stičišče za trajnostno prenovo in gradnjo stavb. Stičišče povezuje raznovrstne akterje, ki želijo doseči čim širše uveljavljanje trajnostne prenove in gradnje stavb v Sloveniji. Na strokovnem posvetu ob ustanovitvi so udeleženci povezovali svoje poglede na pomen trajnostne prenove in gradnje stavb ter možnosti […]

14.12.23
Že tretji izračun ogljičnega odtisa kulinarične prireditve v Kranju – kaj smo se naučili?

Ogljični odtis ni le modna muha, ampak je zelo uporabno orodje za načrtovanje ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in spremljanje učinkovitosti takšnih ukrepov. V Kranju so v septembru 2023 že tretjič organizirali kulinarično prireditev z naslovom Kranjska dolga miza in se za izračun ogljičnega odtisa povezali z organizacijo Umanotera, ki skupaj z društvom Focus v […]

11.07.22
Na voljo je julijski Novičnik ZeJN

V ekipi za zeleno javno naročanje pripravljajo novičnik, ki izhaja v začetku vsakega meseca. Če želite novičnik prejemati na vaš elektronski naslov, lahko pišete na zejn.mop@gov.si. Julijska izdaja je na voljo tukaj.

e-Novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.