...

Projektno partnerstvo

LIFE IP CARE4CLIMATE je celostni projekt, ki povezuje 14 partnerjev iz javnega, nevladnega in zasebnega sektorja. Z ozaveščanjem, izobraževanjem in usposabljanjem ključnih deležnikov bomo spodbudili izvajanje ukrepov, s čimer bo Slovenija dosegla cilj zmanjšati emisije toplogrednih plinov do leta 2020 oziroma 2030.

Partnerji projekta

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je pristojno za področja javnega potniškega prometa in prometne politike, trajnostne mobilnosti, energetike in oskrbe z naftnimi derivati, varovanja okolja in ravnanja z gensko spremenjenimi organizmi, podnebnih sprememb, ravnanja z odpadki ter učinkovite rabe virov.
Spletna stran: www.mope.gov.si
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
UM FGPA je v okviru sklopa trajnostne mobilnosti odgovorna za izvajanje demonstracijskih in pilotnih projektov na območju Maribora.
Spletna stran: www.fgpa.um.si
Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Urbanistični inštitut Republike Slovenije je odgovoren za nadgradnjo sistema za celostno prometno načrtovanje in celostne prometne strategije (CPS).
Spletna stran: www.uirs.si
Gozdarski inštitut Slovenije
Gozdarski inštitut Slovenije je odgovoren za aktivnosti, povezane s področji raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF), za vzpostavitev metodologije za spremljanje (monitoring) zalog ogljika na državni ravni za vse vrste rabe zemljišč, izvedbo pilotnih projektov, krepitev strokovnih in upravljavskih zmogljivosti ter za ozaveščanje.
Spletna stran: www.gozdis.si
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Eko sklad je odgovoren za oblikovanje novih finančnih mehanizmov za energetsko sanacijo stavb gospodarskih družb.
Spletna stran: www.ekosklad.si
ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje, d. o. o.
Na področju trajnostne mobilnosti skrbi za aktivnosti, povezane z zeleno mestno logistiko.
Spletna stran: www.zum-mb.si
ZRC SAZU
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti bo v okviru sklopa trajnostne mobilnosti pripravil smernice za integracijo javnega potniškega prometa.
Spletna stran: www.zrc-sazu.si
Focus, društvo za sonaraven razvoj
Društvo Focus skrbi za aktivnosti na področju informiranja in ozaveščanja o podnebnih spremembah ter trajnostnega upravljanja skupnih virov, promocijo dobrih praks blaženja podnebnih sprememb, sodeluje pri usposabljanju javne uprave za prehod v nizkoogljično družbo in pri usposabljanju na področju učinkovite rabe energije v stavbah.
Spletna stran: www.focus.si
Ministrstvo za naravne vire in prostor
Ministrstvo za naravne vire in prostor je pristojno za delovno področje ohranjanja narave, upravljanja
voda, sistemskega urejanja gospodarskih javnih služb, javnih služb ohranjanja narave, javnih služb
urejanja voda, jedrske varnosti, varstva pred ionizirajočimi sevanji, opozarjanja in odprave posledic
naravnih nesreč in investicij v okoljsko ter vodno infrastrukturo in naloge na področju prostorskega in
urbanega razvoja, spremljanja stanja in trendov v prostoru, razvoja, spodbujanja in promocije
urejanja prostora, zemljiške politike, državnega, regionalnega in občinskega prostorskega načrtovanja
in graditve objektov ter rudarstva.
Spletna stran: www.gov.si
Umanotera
Umanotera je odgovorna za usklajevanje in izvedbo aktivnosti na področjih informiranja in ozaveščanja o podnebnih spremembah ter trajnostnega upravljanja skupnih virov, za promocijo dobrih praks blaženja podnebnih sprememb in sodeluje pri usposabljanju javne uprave za prehod v nizkoogljično družbo (NOD).
Spletna stran: www.umanotera.org
Inštitut »Jožef Stefan«, Center za energetsko učinkovitost
IJS CEU je odgovoren za aktivnosti, povezane z energetsko učinkovitostjo stavb in prehodom v nizkoogljično družbo, s poudarkom na krepitvi zmogljivosti deležnikov.
Spletna stran: www.ijs.si
Gradbeni inštitut ZRMK, d. o. o.
ZRMK je odgovoren za aktivnosti, povezane z razvojem kazalnikov in krepitvijo zmogljivosti deležnikov za trajnostno gradnjo, ter za pripravo primera zelenega javnega naročila na področju stavb (ZeJN).
Spletna stran: www.gi-zrmk.si
IPoP – Inštitut za politike prostora
V okviru sklopa trajnostne mobilnosti vodi aktivnosti aktivne mobilnosti s ciljem povečati to obliko mobilnosti, predvsem za kratke razdalje.
Spletna stran: www.ipop.si
ZAG – Zavod za gradbeništvo
ZAG je odgovoren za aktivnosti, povezane z razvojem kazalnikov za trajnostno gradnjo in s pripravo primera zelenega javnega naročila na področju trajnostne gradnje stavb (ZeJN).
Spletna stran: www.zag.si

Spletne strani sofinancirane s strani projekta

Dovolj za vse
Platforma za trajnostno upravljanje z viri skupnosti zagotavlja informacije, ideje, orodja in podporo za izvajanje trajnostnih skupnostnih projektov. Z njimi lokalne skupnosti lažje uresničijo svoje razvojne priložnosti, povečajo vključenost prebivalcev, izboljšajo gospodarske in okoljske kazalnike ter kakovost življenja.
Spletna stran: www.dovoljzavse.si
Mednarodna poletna šola politične ekologije 2020
Mednarodna poletna šola politične ekologije študentom omogoča spoznavanje najnovejših področij raziskovanja zelenega prehoda z mednarodnimi in slovenskimi raziskovalci in praktiki. Študenti doktorskega in magistrskega študija lahko pridobijo kreditne točke. Šola je za udeležence brezplačna.
Slovenska platforma za trajnostno mobilnost
Slovenska platforma za trajnostno mobilnost je podporni servis slovenskim mestom, občinam, regijam ter ustanovam, ki so se vprašanj mobilnosti odločili lotevati celostno in dolgoročno. Na strani najdete bogato knjižnico znanj, primere dobre prakse ter priložnosti, ki jih na področju trajnostne mobilnosti velja izkoristiti.
Spletna stran: www.sptm.si
Kazalniki trajnostne gradnje
Namen trajnostne gradnje stavb je zmanjšanje vpliva gradnje na okolje v celotnem življenjskem ciklu, zagotavljanje zdravega in udobnega bivanja ter gospodarnosti projekta. Trajnostni kazalniki za stavbe omogočajo vrednotenje projektnih rešitev in spodbujajo nadaljnje zmanjšanje okoljskih vplivov gradbenega sektorja.

e-novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.