...

Trajnostna
gradnja in URE

Na poti do brezogljične prihodnosti lahko s trajnostno gradnjo pomagate tudi vi.

Vas tema trajnostne gradnje in učinkovita raba energije (URE) prav posebej zanima? Zaupajte nam svoj e-naslov in se naročite na naše mesečne novice.

Vsako dejanje šteje!

Naš planet je na svoji najpomembnejši misiji. Bremenijo ga izpusti toplogrednih plinov, ki povzročajo podnebne spremembe. Na poti v brezogljično prihodnost mu lahko pomaga prav vsakdo izmed nas. Kajti sprememba naših navad lahko spremeni podnebje na bolje. Zato odigraj glavno vlogo, izberi svoje dejanje in ga spremeni v trajnostno navado.

Trajnostna stavba

Trajnostno stavbo tako odlikujejo materiali z nizkimi vgrajenimi emisijami in energijo, čisti procesi gradnje, možnost recikliranja odpadkov, učinkovita razgradnja ali ponovna uporaba posameznih delov, energijska učinkovitost in ekonomičnost. Trajnostna stavba je tudi uporabniku prijazna, prispeva k človekovemu dobremu počutju, omogoča zdravo bivanje, je dolgoročno funkcionalna in pozitivno vpliva na ohranjanje družbenih in kulturnih vrednot.

Kazalniki trajnostne gradnje

Slovenski kazalniki trajnostne gradnje (kTG) sledijo EU okviru Level(s) in so odprti za preizkus strokovnjakom, izvajalci testiranja so GI ZRMK, ZAG, MOP, MZI.

Znak kakovosti v graditeljstvu

Znak kakovosti v graditeljstvu "ZKG" se v sodelovanju s stroko nadgrajuje za podporo razogljičenju stavbnega fonda. ZKG, prisoten skoraj 25 let, podpira dobre odločitve pri gradnji stavb v Sloveniji.

Usposabljanje

Do konca leta 2026 bo organiziranih 36 strokovnih usposabljanj za usklajeno in usmerjeno pripravo in izvedbo prenove stavbnega fonda namenjenih strokovni javnosti in spodbujevalcem prenove stavb.

Krepitev sposobnosti
za širšo prenovo

Kot družba se vedno bolj zavedamo, da moramo k prenovi pristopiti širše, upoštevaje tudi druge bistvene lastnosti stavb, še posebej zaradi precejšnje potresne ogroženosti Slovenije. Kompleksnost širše prenove stavb terja ne le poglobljeno znanje na posameznih strokovnih področjih pač pa tudi veščine medsebojnega sodelovanja pri pripravi in izvedbi celovitih, dolgoročno gospodarnih, zdravih, okolju prijaznih in varnih projektov prenove, z mislijo na celotni življenjski cikel.
Razvoj nacionalne verzije kazalnikov trajnostne gradnje,od zgodnjih idejnih rešitev do uspešne implementacije v prakso, je vsebinsko odvisen od širšega strokovnega okvira, ki ga opredeljuje več dejavnikov. Na kratko jih lahko povzamemo takole:
  • Ključni deležniki, njihova pripravljenost ter usposobljenost za uporabo kazalnikov trajnostne gradnje.
  • Programska orodja, nacionalno prilagojenih vhodni podatki in primerjalne vrednosti.
  • Znanje, izkušnje, pilotni primeri in primeri dobre praks.
  • Nacionalna zakonodaja – gradbena zakonodaja ter zakonodaja na področju zelenega javnega naročanja.

Informacije o življenjskem ciklu stavbe

Kot država smo se zavezali k ambicioznim podnebno energetskim ciljem, ki vključujejo razogljičenje stavbnega fonda do leta 2050.

A večina današnjih stavb bo predvidoma do leta 2050 še vedno v uporabi. Zato moramo naš stavbni fond postopoma energetsko prenoviti, prenova mora biti intenzivna po obsegu in učinkih, ob sočasnem ohranjanju značilnosti stavbne dediščine. Do leta 2050 bo energetsko prenovljenih 74 % enostanovanjskih in 91 % večstanovanjskih stavb (osnutek DSEPS do 2050).

Vsako leto moramo po evropski zakonodaji prenoviti vsaj 3% stavb ožjega javnega sektorja, kar terja tudi pospešeno uvajanje novih finančnih mehanizmov. S koncem leta 2020 je gradnja skoraj nič-energijskih stavb postala obvezna za vse.

Zastavljeni okvir kliče po uspešnem prenosu tehnološko inovativnih in hkrati gospodarnih rešitev za gradnjo in bivanje v visoko energetsko učinkovitih stavbah v konkretne projekte novogradenj in prenov. Primeri dobre prakse na področju trajnostnih, visoko energijsko učinkovitih stavb v Sloveniji dajejo razlog za optimizem in utirajo pot zelenim tehnologijam in sodobnim pristopom tudi pri prenovi stavb. Postopoma v prakso prodira načelo graditve z mislijo na celotni življenjski cikel stavbe.

Temu ta čas sledi tudi priprava nacionalnih meril za trajnostno gradnjo in vzpostavitev podpornega okolja v obliki znanj, podatkovnih baz in analitičnih orodij. Nacionalni kazalniki trajnostne gradnje, ki nastajajo v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE bodo po pristopu usklajeni z evropskim sistemom Level(s) in vsebinsko prilagojeni nacionalnim okoliščinam graditve stavb.
Vsakodnevno ustvarjamo veliko dobrih in pozitivnih zgodb, ki uspešno pomagajo krotiti podnebne spremembe. Naj nas motivirajo in naj nam bodo kot družbi v navdih, da lahko skupaj poskrbimo za lepši jutri.
Preverite dogodke, ki se odvijajo v povezavi s podnebnimi spremembami. Sodelujte v iniciativah in akcijah, ki prispevajo k bolj zeleni in trajnostni prihodnosti. Pridružite se nam in postanite del rešitve.

O projektu

Trajnostna gradnja in prenova sta ključni za trajnostni razvoj družbe. Ta v prvi fazi poteka skozi prepoznavanje celovitega pogleda na stavbo, ki poleg okoljskega, finančnega in sociološkega vidika vključuje tudi celoten tehničen in funkcionalni vidik.

Za trajnostno gradnjo velja, da stavbe v času načrtovanja, gradnje, obratovanja in odstranitve sledijo načelu skrbnega ravnanja z okoljem, krožnega gospodarstva in ohranjanja naravnih virov ter da sta njihova gradnja in uporaba ekonomična.

Trajnostna gradnja in prenova stavb predstavljata osnovo za razogljičenje stavbnega fonda do 2050.
Več informacij si lahko preberete tudi na www.trajnostnagradnja.si .

e-novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.