...

Cilji projekta

Vzpostavljen na povezavi med trajnostno mobilnostjo, energetsko učinkovitostjo, trajnostno rabo zemljišč in praksami za prehod v nizkoogljično družbo projekt stremi h krepitvi rešitve za eno najbolj perečih težav sodobnih družb, tj. podnebna kriza.

Splošni cilji projekta:

 • podpreti izvajanje Operativnega programa ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov 2020 (OP TGP 2020) in Akcijskega načrta za energetsko učinkovitost za obdobje 2008−2016 (AN URE), ki sta ključna načrta za doseganje ciljev po Odločbi 406/2008/ES;
 • zmanjšati vrzeli pri izvajanju OP TGP 2020, kar bo omogočilo hitrejše in cenejše doseganje cilja zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2030;
 • povečati kadrovske zmogljivosti in kompetence, ki bodo omogočile kakovostno pripravo ukrepov in njihovo izvajanje ter s tem zmanjšanje emisij TGP do leta 2030;
 • usposabljanje kadrov za hitrejši prehod v nizkoogljično družbo (NOD);
 • zagotoviti zmanjšanje emisij na način, ki bo prispeval k doseganju drugih podnebnih in okoljskih ter sektorskih ciljev, med drugim prilagajanje na podnebne spremembe, zmanjševanje emisij onesnaževal zraka, zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z energijo idr.;
 • omogočiti aktivacijo in uporabo drugih, komplementarnih virov financiranja ukrepov;
 • povečati stroškovno učinkovitost pri izvajanju ukrepov, doseči večje dodatne koristi in hitrejše izvajanje ukrepov.

Operativni cilji:

 • priprava finančnih in nefinančnih instrumentov za premostitev ključnih vrzeli pri izvajanju OP TGP na področjih prometa, stavb, lokalne oskrbe z energijo in industrije;
 • okrepiti kadrovske zmogljivosti na pristojnih ministrstvih za nadgradnjo ključnih instrumentov OP TGP;
 • izvedba demonstracijskih projektov in testiranje ključnih instrumentov OP TGP, pripravljenih v okviru projekta;
 • informiranje in ozaveščanje ciljnih javnosti glede podnebnih sprememb;
 • nadgradnja sistema spremljanja izvajanja OP TGP zlasti na teh področjih: vzpostavitev spremljanja ponorov emisij CO2, vzpostavitev sistematičnega spremljanja učinkov, doseženih z izvajanjem informativnih in ozaveščevalnih dejavnosti ter dejavnosti usposabljanja, vzpostavitev spremljanja učinkov zelenega javnega naročanja;
 • poglobljene analize stanja po področjih;
 • nadgradnja organizacijskih ukrepov za izvajanje OP TGP, vključno z izboljšanjem procesov sodelovanja deležnikov pri pripravi instrumentov;
 • podpora občinam in regijam na področju trajnostne mobilnosti.


Cilji, vezani na komplementarne aktivnosti:

 • uporaba instrumentov, razvitih v okviru OP TGP, ki omogočajo aktivacijo sredstev iz komplementarnih virov financiranja OP TGP.

e-novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.